游戏大厅

等级与成长值对照表

等级 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8
成长值
150
250
1000
5000
10000
20000
50000
100000

特权总汇

VIP特权 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8
钻石图标
平台补签到
1次/月
2次/月
3次/月
4次/月
5次/月
6次/月
礼包特权
V1礼包
V2礼包
V3礼包
V4礼包
V5礼包
V6礼包
V7礼包
V8礼包
活动特权
V1活动
V2活动
V3活动
V4活动
V5活动
V6活动
V7活动
V8活动
首充特权
1次/月
2次/月
3次/月
4次/月